Lees voor

1950 
- circa 370 vuur- en blanke wapens uit de wapencollectie J. Goudstikker 

1951 geen vermelding
  
1952 
- ruim 200 blanke wapens uit de collectie Georges de Bruyne (Antwerpen)
- collectie wapens uit het bronzen tijdperk
- kleine particuliere verzameling wapens
- groot aantal boekwerken op het gebied van uniformen en wapens
- gedecoreerde halve wapenrusting, helmen en dergelijke

1953 
Wapens 
- vuursteenjachtgeweer versierd met geciseleerd ijzeren beslag, eind 17e eeuw
Picturalia 
- tien ornamentontwerpen voor vuurwapens, gravures door Joh.Chr. Weigel, Nürnberg, circa 1725
Oude drukken 
- A. du Fay et Ch. Cambray, Veritable manière de Fortifier de Mr de Vauban, Amsterdam 1689
- J. Aldekerk. De wonderdaden des Allerhoogsten Godts in het vermaarde beleg en ontzet der Stadt Leiden, Leiden 1734
- R. de Bondt, De belegering, en ’t ontset der stadt Leyden, geschied in den jare 1574. beginnende den 27. mey, en eindigende den 3 october daar aan volgende etc., Dordrecht 1740
Instructies, reglementen 
- Instructie voor den Majoor der Schutterij binnen Utrecht, 1643
Op de musiciens ofte van ouds Stads-trompers te Utrecht, 1661
- Instructie voor den Majoor der Schutterij binnen Utrecht, 1679
Instructie en Orde voor Burgerwacht des nachts op Stadhuis te Utrecht, 1747
Ampliatie op de ordonnantie voor de Burgerwacht te Utrecht, 1748
Publicatie tegen belemmering en verhindering bij wapenoefening der Schutterij te Utrecht, 1783
Publicatie op het onbehoorlijk inrijden tegen de marcherende of geschaard staande burger- en militaire wachten te Utrecht, 1783
- Provisionele verdeeling Schutterij te Utrecht, Utrecht 1787
Provisioneel reglement voor de Schutterij te Utrecht, 1795
- Reglement op de administratie van de Schutterij te Utrecht, 1831
Concept reglement voor de Schutterij en Schutterswachten, 19e eeuw
- Geschreven orders, waarin diverse bepalingen vervat, z.j.
Reglement en orders voor het Garnizoen van Maastricht, z.j.
Vakliteratuur, 19e-eeuw 
- J.G.W. Merkes. Het beleg van Maastricht, 1579, Arnhem 1827
- R. Fruin e.a. De oude verhalen van het beleg en ontzet van Leiden, ‘s-Gravenhage 1874
Vakliteratuur, 20e eeuw 
- R. Abels, Early American Firearms, Cleveland 1950
- Anoniem, Gilden, Schutterijen en Vendels, Gemeente Arnhem, z.j.
- H.P. Baard, Frans Hals. Schuttersstukken, Amsterdam 1949
- C.R. Boxer, Jan Compagnie in Japan. 1600-1850, The Hague 1950
- E.L. Bucquoy, Bréviaire du collectionneur d'Uniformes, Nancy 1953
- G.M. Chinn, The Machine Gun, Washington 1951
- M.H. du Croo, Generaal Swart. Paciicator van Atjeh, Maastricht 1943
- J.H. Deibel, De Engelsen in Zeeland in 1809, Middelburg 1909
- Eperonnier. Verklarende tekst met 16 platen, betreffende het vervaardigen van sporen, stijgbeugels, gebitten, de werkplaatsen, enz., z.pl., z.j.
- D.P.M. Graswinckel, De archieven der gasthuizen en fundatiën, z.j.
- K. Lindner, Die Jagd der Vorzeit, Berlin 1937
- N. Manuel e.a., Landsknechtkunst, Basel 1920
- T. Schilling, Spoor. Onze Generaal, Amsterdam 1958
Vaktijdschriften 
Carnet de la Sabretache: revue militaire rétrospective, publié par la Société de la Sabretache, Paris z.j.
Picturalia 
- vijf series uniformkaarten à 8 stuks, getiteld Les uniforms du premier Empire
- J.C. Weigel, Unterschiedliche stücke vom Buchsenmachen reichlich versehen mit allerhand Figuren und Zierrathen, vom Schmeltz Demascener und eingelegtem Silber-Werck, vorgestellt unter Anleitung der Geschicktesten Büchsen Schmitte zu Paris.Nurnberg circa 1752
- anoniem, miniatuurvoorstelling van de Rijdende Artillerie, aquarel in koperen lijstje, circa 1830
- A. Courtois en J.B. Madou, tien uniformvoorstellingen, aquarel, 19e eeuw
- Anoniem, portret van J.P.W. Hombach, adjudant van Generaal Chassé, 19e eeuw
- Anoniem, portretminiatuur van een 2e luitenant der infanterie Ned. Leger, circa 1844-1855
- Anoniem, portret van brigade-generaal Claude François de Malet, potloodtekening, 19e eeuw

1954
Wapens 
- Sabel der lichte cavalerie model no 3, model 1814
- kapmes – palang (golok)
- vuursteenpistool
- twee scramasaces
- mutsplaat van messing, 19e eeuw
- bijl, circa 500 na Christus
- Frankische bijl
- speerpunt
- punt van een hellebaard
- vuursteenpistool, 2e helft 18de eeuw
- sponton, vermoedelijk Pruisen, begin 18de eeuw
- strijdbijl of -hamer, stenen tijdperk
Oude drukken 
- J. Orlers, Geslacht-boom der Graven van Nassau etc., Leiden 1616
- L. de Sille, Sententie by den Chrijghs-Rade gegeven tegen Daniël Baron d'Offrey, gewesene Collonel van een regiment paerden binnen Rhynberck, 1672
- Anoniem, Bondigh en waerachtigh verhael van het voornaemst voorgevallen aen den Rhijn bysonderlijck in, voor, en omtrent Orsoy, Rhynberck, Weesel, Burick, Rees en Emmeryck. Etc., Amsterdam 1672
- J. Kok, Oorsprong Aanwas Geschiedenissen enz. der Nederlandsche Schutterij, Amsterdam 1784
- T.P. von Pfau, Histoire de la campagne des Prussiens en Hollande en M DCC LXXXVII. Par Théodore Philippe de Pfau, major-général et quartier-mestre-général au service du roi de Prusse, etc. , Berlijn1790
  Documenten 
- Uittreksel uit de algemeene Instructie betrekkelijk de Conscriptie. Verrigtingen van de Maires
- fotocopie van Rubrick "Lamakers" uit het Baasebock, die de proef hebben afgelegd, 1757-1812
Boek van de Nieuwe Baase, opgaaf van de nieuw ingeschreven gilde broeders met vermelding, welke proef ze hebben gedaan, 1729-1812
Vakliteratuur, 19e eeuw 
- W.P. d’Auzon de Boisminart, De Nederlandsche Vlag, Utrecht 1862
- W.P. d'Auzon de Boisminart. Herinneringen van een oud-officier, uit het tijdvak van 1793 t/m 1815etc., Amsterdam 1863
- G. Engelberts Gerrits. Militaire loopbaan en lotgevallen van den vrijwilliger Goose Morre, Amsterdam 1833
- J.G. Frederiks, De moord van 1584, ’s-Gravenhage 1884
- R. Fruin en W.J. Knoop, Willem III en de slag bij Saint-Denis, ‘s-Gravenhage, Batavia 1881
- W.A. van Hengel. Verwelkoming der Leidsche Jagers den 23 September 1831 te Leiden, Leiden 1831
- J.B. van Heutsz, De onderwerping van Atjeh, ‘s-Gravenhage 1893
- W.J. Hofdijk, Alcmaria Victrix, Kronijk van Alkmaars beleg in 1573, Alkmaar 1873
- C. Kayzer en W. Suermond, Het belegerde Deventer of het Dagverhaal van hetgene er om en uin die stadis voorgevallen,gedurende dat dezelvedoor de troupes der tegen Buonaparte verbondende mogendheden was ingesloten etc., Deventer 1814
- E. Marcella, Geschiedenis van het korps Genietroepen van het Leger in Oost-Indië, 1816-1895, Batavia 1897
- Ch. Paillard, Considérations sur les causes Générales der Troubles des Pay-Bas au XVI siècleBruxelles 1874
- A. Raffet. Notes et croquis de Raffet, mis en ordre et publiés etc. Paris 1878
- J. Roemer. Gedenkschrift van den uittogt der Heeren Studenten van de Hoogeschool te Leiden, ten Heiligen Strijd voor Vaderland en Koning, 13 November 1830, 2e druk, Leiden 1830
- F.W. Stapel, Hubert Hugo, een zeerover in dienst van de Oost-Indische Compagnie, z.pl. z.j., 19eeeuw
- W. Vosmaer, In dienst. Schetsen naar het leven, ‘s-Gravenhage 1886
Vakliteratuur, 20e eeuw 
- R. Abels, Early American Firearms, Cleveland 1950
- C.T.P. Bailey, The Farquharson collection of Arms and Armour, z.pl., z.j.
- Baron van Geusau, Le Siége de Maestricht 1814, Maastricht 1900
- F.G.J. Bosschart, De troepenmacht in Suriname, Breda 1900
- F. van Kalken, Histoire du Royaume des Pays-Bas et de la Révolution Belge de 1830 etc., Bruxelles 1910
- K. Lindner, Die Jagd im frühen Mittelalter, Berlin 1940
- D. de Longh, Het Krijgswezen onder de Oost-Indische Compagnie, ‘s-Gravenhage 1950
- Van Loo, Les Fières Zélandaises et leur influence sur l'expédition anglaise en 1809, Gouda 1910
- J. Moerman, Der Vaderen Erf, Zaandam 1952
- C.W.C. Oman,  The Art of War in the Middle Ages A. D. 378-1515, Ithaca New York 1953
- J.G. Wagner, Een kwart eeuw uit de geschiedenis van het Regiment Grenadiers en Jagers 1879-1904, ‘s-Gravenhage 1905
Vaktijdschriften 
- L. Rousselot. 4 afleveringen van L'Armée Française, nrs. 35-38
Picturalia 
- W.C. Staring, Rijdende Artillerie met kanon van 8 CM.St., aquarel
- serie oude prenten, kopergravures
- miniatuurportret van graaf J.H.A. von Schmidt auf Altenstadt (1754-1817), kolonel Oostindisch leger

1955 
Wapens 
- bronzen strijdknots, zonder steel, 1200-1400 na Christus
- vuursteenpistool, Frankrift, M. 1763,
- koppel pistolen van de Maastrichtse geweermaker Keunings le Jeune, einde 18e eeuw
Oude drukken 
- M.Z. van Boxhorn, Verbetert en vermeerdert politijck en militair hantboecxken vanden Staet der Geunieerde Provintien, aenwysende des selfs maniere van regieringe, veelvoudige middelen &c. als mede de lasten des oorlogs by den selven gedragen tot den Jare 1651.Etc., z.pl., 1674
Anoniem, Politijck en Militair Hantboecxken van den Staat der Geunieerde Provintien, Gouda 167…
- Anoniem, Advies van het Hoff Provintiaal van Friesland aangaande de wettigheid van den Hoogen Krijsraad zoo in 't algemeen, als bijzonder met betrekking tot den Vaandrig de Witte, beschuldigd van Hoog Verraad. In dato den 6 January 1783, Amsterdam etc. 1783
Handschrift 
- Handschriften en ander bescheiden met betrekking tot het sultanaat Djambi
Documenten 
Ordinaris en extraordinaris Staaten van Oorlog, ingaande met 1 jan. 1775
- iconografische documentatie no.1, uitgave Belgische Vereniging van Liefhebbers van Wapens en Wapenrustingen
- legger met tweetalige tekst en vijf grote foto's van zwaarden en degens
- voordracht door A. Leysens m.b.t. wapenrustingtentoonstelling in 1954 te Innsbrück
Vakliteratuur, 19e eeuw 
- R.C. Bakhuizen van den Brink, Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen Vrijheidsoorlog. 2 Delen, ‘s-Gravenhage 1891-1898
- H. Dyserinck, Het beleg van Maastricht door Parma in 1579, 19e-eeuwse uitgave
- U.A. Evertz en G.H.M. Delprat, Mémoires relatifs à la Guerre de successions, de 1706-1709 et 1711, de Sicco van Goslinga, Leeuwarden 1857
- B.A. Geisweit van der Netten, Handboek der paardenkennis voor den burger en krijgsstand. 2 delen, Amsterdam 1811
- C.J. Gonnet, De wallen en poorten van Haarlem, Haarlem 1881
- D. de Graaf, Verhaal betrekkelijk het beleg, bombardement en de overgave van Gorinchem in de winter van 1813 op 1814, Gorinchem 1814
- F.H.A. Sabron, Memorie betreffende de uitreiking, vernieuwing, inlevering en inlevering van Vaandels en Standaarden bij het Nederlandsche Leger sinds 1813, ‘s-Gravenhage 1902
- H.C.M.E.H. van Soetermeer Vos, De voormalige Rijkstoeterij te Borculo, Groningen 1896
- H. de la Tour d’Auvergne, Mémoires de Turenne: suivis du précis d'Campagnes du maréchal de Turenne par Napoleon, Paris 1872
Vakliteratuur, 20e eeuw 
- Anoniem,  Kamerad im Westen. Ein Bericht in 221 Bildern, Frankfurt a.M.  1930
- W. Bakker en K.R. Staal, De Nederlandse vereniging van ex-politieke gevangenen (uit de bezettingstijd) enz., Scheveningen1956 
- A.W. Byvanck, De voorgeschiedenis van Nederland, Leiden 1946
- A.W. Byvanck, Nederland in den Romeinschen tijd. 2 delen, Leiden 1943
- W.Y. Carman, A History of Firearms, London 1955
- F.Th. Dexter, Forty-two years scrapbook of rare ancient firearms, Los Angelos 1954
- J.C. van der Does, Maarten van Rossum: de glorieuze Geldersche legeraanvoerder, Utrecht 1943
- G. Doorman, Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de 16e-18e eeuw, 2 dln, ‘s-Gravenhage 1940
- G. Doorman, Techniek en octrooiwezen in hun aanvang, ‘s-Gravenhage 1953
- A.J. Forsyth Reid, The Rev. Alexander John Forsyth …1768-1843, inventor of the Percussion Lock, Aberdeen 1955 
- J.F.C. Fuller, The Decisive Battles of the Western World, 2 dln, London 19..
- J.F. Hayward, European firearms, London 1955
- K. Heeringa, Herinneringen van een Friesch Schutterofficier 1831-1834, Utrecht 1936
- G. R. Hille, Hilfsbuch der Museumarbeit, Dresden 1953
- H. Houssaye, 1815. Waterloo, Paris 1903
- H. Houssaye, 1814, Paris 1914
- Jürgens, Friedensuniformen I; Infanterie 1914 
- S.I. van Nooten, Prins Willem II, Den Haag 1915
- C.-G. Picavet, Les dernières armées deTurenne (1660-1675), Paris 1914
- H. Schulz, Blut und Eisen. 2 dln, Berlin 19…
- P. de Ségur, Le Maréchal de Luxembourg et le Prince d'Orange, 1668-1678, z.pl.. z.j.
- W.J.H. van der Veer en Thomson, Verslag der zending Albanië. Voorstudie tot de vorming eener Gendarmerie, ‘s-Gravenhage 1914
- P.E. Visser, Wat de jager eveneens dient te weten, Deventer 1946
- R. Visscher, Friezen te Bodegraven in 1672, Leeuwarden 1906 
- J.L. Walch, Karel de Stoute, Amsterdam 1940 
- J.L. Walch, Karolus Magnus, Amsterdam 1947
Vaktijdschriften 
- L. Rousselot, 2 afleveringen van L'Armée Française nrs 39 en 40, Paris 1939
Picturalia 
- zes litho’s van Nederlandse troepen, 1828-1829
Bildkarten zu den Friedensuniformen, handgekleurde uitgave in een map 
Divers 
- 16 (Rotterdamse?) tegels met militaire figuren, Delft blauw aardewerk, 18e eeuw
  
1956
Wapens 

- ijzeren lanspunt, circa 1600
- bronzen dolk, circa 1100 voor Christus 
- gleve
- lans
- sabel, gesigneerd Johan Tesche, begin 17e eeuw (bodemvondst)
Onderscheidingen 
- Engelse medaille met twee gespen m.b.t. Boerenoorlog 1895
- Pruisische Orde van de Rode Adelaar (ridder 4e klasse), 1705 
- Belgische nationale erkentelijkheidmedaille, 1914-1918
- penning, Burgerbewapening 1784
- penning, Inneming van Amsterdam 1787
- elf bronzen gedenkpenningen 1603-1654
- Oostlandkruis 1941 met lint en bijbehorend baton (NSB)
Oude drukken 
- H. Hugo, Le siège de la ville de Breda conqvise par les armes dv Roy Philippe IV. Par la direction de l'Infante Isabelle Cl. Evg. Par la valevr dv marqvis Amb. Spinola Etc. , Antwerpen 1631
- M.Z. Boxhorn, Marci Zuerii Boxhornii Historia obsidionis Bredae, et rerum. Anni M DC XXXVII,Leiden 1640
Lijsten van Compagnien te Peerde ende te Voete, ende van 't beloop van hare besoldinge nae de sterckte hier nae gespeciceert, alle ter Maent van 42 dagen. Anno 1668
Resolutie van den 5 December 1669, Ordre te observeren in 't eligeren van Officieren, ende 't capitileren met de selve over 't werven van Compagnien
- M. le Chevalier de Sparre, Code Militaire, ou compilation des reglemens et ordonnances de Louis XIV, Paris 1707
- J. Goeree, De historische gedenk-penningen van Lodewyk den XIV, Amsterdam 1712
- Anoniem, Relation de ce qui s'est passé de plus considérable sous le Commandement de Son Altesse Mgr. Le Prince d'Orange, 1674, Leiden 1747
- A. Fokke Simonsz en J. Wagenaar, Beschryving der stad Bergen op den Zoom enz., Amsterdam 1780
- Anoniem, Eerzuil, ter gedagtenis der Nederlandsche, Duitsche en andere militaire officieren die in de jaren 1793 en 1794, in den oorlog tegen de Franschen voor de ware vrijheid van Nederland hun dierbaar leven hebben opgeofferd, z.j.
Publicatie tegens het inkomen en verblyf in deeze provintie van persoonen behoort hebbende tot het zogenaamde Oranje Rassemblement, Den Haag 1796
Vakliteratuur, 19e-eeuw 
- A. Alexandre, Histoire de la peinture militaire en France, Paris 1889
- Anoniem, Militärischer Kalender auf das Jahr 1802, Berlin 1802
- Anoniem, De nieuwe rarekiek, vertoonende de weergalooze daden van den fameuzen Daine en zoo veel andere Belgische helden, in de roemruchtige tien dagen, van 2 tot 12 Augustus 1831, Amsterdam 1831
- J. Dirks, De Noord-Nederlandsche Gildepenningen, wetenschappelijk en historisch beschreven en afgebeeld. 2 Delen, Haarlem 1878
- W. Eekhoff, Friesland in 1813 etc., Leeuwarden 1864
- G. Engelberts Gerrits, Carrière militaire et aventures du volontaire Goose Morre, Amsterdam 1833
- Failly, baron de, Mémoire explicatif du Général Baron de Failly ministre de la guerre et major général de I'armée Belge en 1831, Bruxelles 1875
- Guillaume, Les Premières Armes à Feu de l'Infanterie, z.pl., 19e eeuw
- L. Halévy, L'invasion 1870-1871,Paris 1890
- J. Meulman, De ramp van Woerden in 1813, Woerden 1893
- G. van Orden, Bijdragen tot de penningkunde (Numismatiek) van het Koninkrijk der Nederlanden, Zaandam 1830
- J.W. Pieneman, Beschijving van de schilderij voorstellende den veldslag bij Waterloo, op den 18 Junij 1815
- A. Polain, Recherches historiques sur I'épreuve des armes a feu au pays de Liège, Liège 1862
- W. van de Poll, Nijmegen in 1794, z.pl. 1894
- J.P. Schoemaker, Het verraad van Lombok, ‘s-Gravenhage 1895
- C.A. van Sypesteyn, Het merkwaardige beleg van Ostende, 5 juli 1601-22 september 1604, ‘s-Gravenhage 1887
- G.G. Vreede, Correspondance diplomatique et militaire duc de Marlborough, du Grand-Pensionnaire Heinsius et du Trésorier-Général des Provinces-Unies, Jacques Hop, Amsterdam 1850
- L.F.A. Winckel en G.B. Hooyer, De Militaire Willemsorde. Het vijfenzeventig-jarig bestaan, Leiden 1890
- B. von Zwiedineck-Südenhorst, Kriegsbilder aus der Zeit der Landknechte, Stuttgart 1883
Vakliteratuur, 20e eeuw 
- Anoniem, Deux Siècles de Gloire Militaire 1610-1814, Musée des Arts Décoratifs, 1935
- Anoniem, Rétrospective des Marches militaires et Chants patriotiques de 1875 à 1948
- J.D. Aylward, The english master of arms from the twelfth to the twentieth century, London 1956
- D. Bell, Wellington's officers, London 1938
- Ch. Bugnet, Mangin, Paris 1934
- E.M. Burgess, The mail-makers technique, z.pl. 19…
- A. Depréaux, I'Armée Francaise 1939-1940, Paris 1942
- C. Dönges, Wilhelm der Schweiger und Nassau-Dillenburg, Dillenburg 1909
- J. Dorré, Kampen in 1813, z.p. 1912
- J.M. Ebel, Episoden uit het leven van Generaal L.J. Baron de Coehorn, later Baron de l'Empire 1771-1813, Amsterdam 1908
- M. Ellehauge, Certain phases in the origin and development of the glaive, Kopenhagen 1945
- Th. Fleischmann et W. Aerts, Bruxelles pendant la bataille de Waterloo, Bruxelles 1956
- W. Foerster, Mackensen, Briefe und Aufzeichnungen, Leipzig 1938
- J.F.C. Fuller, Machine warfare. An inquiry into the influence of mechanics in the art of war, London 1941
- J.F.C. Fuller, The decisive battles of the western world and their influence upon history. Volume 3, London 1956
- S.E.M. Goriaïnow, Lettres interceptées par les Russes durant la campagne de 1812, Paris 1913
- J.A. van Hamel, Vaderlandsche voetsporen, Amsterdam 1945
- H.H. Hansen, Costume cavalcade, London 1956
- J.F. Hayward, Les collections du palais Capodimonte Naples, z.pl., z.j.
- J.E. Hicks, Notes on German ordnance 1841-1918
- B. van 't Hoff, The correspondence 1701-1711 of John Churchill first duke of Marlborough and Anthonie Heinsius grand pensionary of Holland, Utrecht 1951
- H.F.M. Huybers en J. Kleyntjens S.J., De blokkade van Zalt-Bommel in 1574. Dagboek van Casparus de I'Agarge, Arnhem 1925
- S.H.F. Johnston, British soldiers, London 1944
- H.L. Joly and Inada Hogitaro, The Sword book in Honcho  Gunkika and the book of samé Ko Hi Sei Gi of Inaba Tsurio, Chelsea 1913
- H. Jürgens, Uniformen des deutschen Heeres im juli 1914. Heft II. Kavalerie, Hamburg 1954
- F.M. Kircheisen, Feldzugserinnerungen aus dem Kriegsjahre 1909, Hamburg 1909
- B.H. Liddell Hart, Les guerres décisives de l'histoire, Paris 1933
- M.E. Longin, Journal des campagnes du Baron Perey chirurgien en chef de la grande armée (1754-1825), Paris 1904
- J.G. Mann, The etched decoration of armour. A study in classification, London 1942
- L. van Miert S.J., Verhaal van hetgeen er onlangs bij de belegering en inneming van Breda is voorgevallen 1637, ‘s-Hertogenbosch 1914
- O. von Mitis, Jagd un Schüszen am Hofe Karls VI, Wien 1912
- L. Navez, Introduction Géographique, Bruxelles 1900
- Noix, Le musée de l'armée; Armes et armures anciennes et souvenirs historiques le plus précieux. 2 delen, Paris 1917
- Ch. Petrie, Wellington: a reassesment, London 1956
- S.T. Pope, A study of bows and arrows, Berkeley 1923
- J. Punt, Afbeeldingen van de zaal en het praalbed waarop het lijk van Zijne Doorluchtige Hoogheid Willem. Karel Hendrik Friso , z.pl., z.j.
- E.Th. Rimli, Das Buch vom roten Kreuz, Zürich 1944
- J.G. Scott (e.a.), Arms and armour from the scott collection. Scottish art review special number, Glascow 1956
- E.W. Sheppard, Red Coat, an anthology of the British soldier during the last threehundred years, London 1952
- R.C. Smail, Crusading warfare (1097-1193), Cambridge 1956
- J. Schwarzenbach, Eine Zeit zerbricht. Aus dem Briefwechsel zweier Berner Offiziere in holländischen Diensten mit ihrer Familie während der Jahre 1789-1796, Bern-Bümpliz 1942
- W.H.B. Smith, Mauser rifles and pistols, Harrisburg 1954
- H. Stein, Archers d'autrefois: Archers d'aujourd'hui, Paris 1925
- E. Wavell, The good soldier, London 1948
- J. Wegg, Antwerp 1477-1559 from the battle of Nancy to the treaty of Gateau Cambrésis, London 1916
- M.G. Wildeman, Biografische gegevensbetreffende de hoofdofficieren der Koninklijke Marine in 1809, z.pl. 1925
- Winston S. Churchill, Marlborough,4 dln, Bussum 1947
Picturalia 
- aquarel van een Belgische Grenadier, 1831-1840
- 25 platen uit de serie Les drapeaux de notre histoire
De Neude binnen Utrecht zoo als dezelve zich vertoonde bij de verlating snacht tusschen den XV. en den XVI. September MDCCLXXXVII, gravure door Joh. Jelgerhuis Rienkz., 1789
- 10 platen uit de serie Optocht der Nederlandschen Legers naar Ostende den 3 July 1600, daags na de overwinning bij Nieuwpoort
- 10 platen met tekst uit de serie l'Armée française", door L. Rousselot (nrs. 1, 2 en 41 t/m 48)
- 5 wapenfoto's met toelichting
- 12 uniformplaten uit de serie L’ Armée Russe sous le Tsar Alexandre 1er de 1805 à 1815
- 20 Bilder zur Uniformkunde, door H. Jürgens, 1914

1957
Oude drukken 

- R. Bontius, De belegering en 't ontset der Stadt Leyden, Dordrecht 1740
- C. Rogge, Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden, sedert de onderhandelingen over de gewapende neutraliteit in 1780, z.pl. 1790
Reglementen e.d. 
Publicatie van het Staats-bewind der Bataafsche Republiek ( 20 December 1803), Den haag 1803
Provisioneel reglement op de exercitien en manoeuvres der Kavallerij. 2 dln, ‘s-Gravenhage 1814
- Ministère de la Guerre, Nouveau manuel d'Armement à I'usage des Troupes Belges, publié par ordre du Ministre de la Guerre, Bruxelles 1841
Vakliteratuur, 19e eeuw 
- Anoniem, Middelburgs beleg en ondergang 1572-'74, 19e-eeuwse uitgave
- A. Eenens, Les conspirations militaires de 1831, Bruxelles 1875-1876
- J. Flamme, Les Régiments de Guides depuis leur création, Bruxelles 1898
- J. Garnier, L'Artillerie des Ducs de Bourgogne, Paris 1895
- Girod, Dix ans de mes souvenirs militaires de 1805 à 1815, Paris 1873
- A.F. Haakman en H.J. Allard, Het beleg en de zoogenaamde verwoesting van Maastricht in 1579, Roermond 1877
- M.Th. Jorissen, Napoléon I et le roi de Hollande 1806-1813, La Haye 1868
- J. Meulman, Woerden in slagtmaand MDCCXIII, ‘s-Gravenhage 1814
- A. Visart de Bocarmé, Un insigne d'archer de Goes, z.pl., 19e-eeuwse uitgave
- J. van Vloten, Duitsche aanteekeningen betrekkelijk het beleg en de overgave van Haarlem, en enkele andere punten uit de jaren 1572 en 1573, benevens eenige brieven die stad betreffende, van Oct.-Dec. 1576, Utrecht 1860
Vakliteratuur, 20e eeuw 
- F.E. Adcock, The Greek and Macedonian Art of War, Berkeley 1957
- C. Alberti e.a., Die Hohe Jagd, Berlin 1905
- G.G. van As, November-alarm. De revolutie-bedreiging in Nederland November 1918, Kampen 1919
- Beelaerts van Blokland e.a., Trouw aan Oranje! Nederland en Oranje één in verleden, heden en toekomst, Amsterdam 1934
- Beelaerts van Blokland e.a., Van oorlog en vree. Gedenkboek voor den vrede van Munster. 1648-1948, Assen 1948
- M. Brion, Karel de Stoute. De grote hertog van het westen, ‘s-Gravenhage 1950
J.R.J.Ph. Cambier, De jaren 1672 en 1673, Den Helder 1916
- J.H. Dam, Het jachtbedrijf in Nederland en West-Europa, Zutphen 1954
- O. Glaser, Prinz Johann Moritz von Nassau-Siegen und die niederländischen Kolonien in Brasilien, Berlin 1938
- F.G. Guggisberg, "The shop". The story of the Royal Military Academy, London 1902 
- P.J. van Herwerden, Het verblijf van Lodewijk van Nassau in Frankrijk. Hugenoten en Geuzen. 1568-1572, Assen 1932
- F.A. Hoefer, Mededeelingen omtrent Het Oude Loo en Den Cannenburch, Arnhem 1908
- R. Held, The Age of Firearms. A pictorial history, London 1957
- J.H. Holwerda, Dorestad en onze vroegste middeleeuwen, Leiden 1929
- A. A. Kleijn, De Stadhouders van Friesland uit het Huis van Nassau, Nijkerk 1904
- H. Lamb, The Crusades: Iron Men & Saints, London 1934
- G.J. Lammers, Prinses Juliana. Een biographie, z.pl., z.j.
- F. Magnette, Les émigrés francais aux Pays-Bas (1789-1794), Bruxelles 1907
- G.J.J. van MeIckebeke, Geschiedkundige aanteekeningen rakende de Kruis- of voetboog-gilde te Mechelen, Mechelen 1913
- T.H. Milo, De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en de Fransche Republieken van 1795 tot 1797, Den Helder 1942
- Miller Christy, The Bryant and May museum of fire-making appliances. 2 dln, z.pl., z.j.
- J.W.A. Naber, Overheersching en Vrijwording, Haarlem 1909
- A. Neuhaus, Deutsche Jagd-Altertümer, Nürnberg 1935
- H.L. Peterson, Arms and Armor in Colonial America. 1526-1783, New York 1956
- H.J. Plenderleith, The conservation of antiquities and works of art, London 1956
- B.W. Robinson, A primer of Japanese sword-blades, London 1955
- A. Scheen, Honderd jaren Nederlandsche schilder- en teekenkunst, Den Haag 1946
- A.E.H. Swaen en C.J. van Heenvliet, Jacht-bedryff (naar een handschrift), Leiden 1948
- M.W.R. van Vollenhoven, St. Hubertus de patroon der jagers, Driebergen 1937
- J. Wagenaar, Canadeezen bouwen bruggen. De geschiedenis van het Tweede Bataljon der Canadian Royal Engineers, 1940-1945, Zutphen 1945
- H.M. Werner, De tent. Een gelegenheidsschetsje, z.pl. 1914
- H.M. Werner, Het kasteel Heeswijk, Amsterdam 1915
Catalogus, bulletin 
- Catalogue of the important collection of Arms and Armour . Veilingcatalogus Collectie S. E. Lucas, 1956
Bulletin de l'institut archéologique liègeois. 1932
Picturalia 
La Garde civique et ses origins, door G. Wouters naar aquarellen van L. Geens
- zes uniformplaten met tekst uit de serie L'Armée Francaise
Soldaat van het 7e regiment infanterie met geschouderd geweer, rond 1890, door H.W. Koekkoek, schilderij
Militairen te paard, 1877, door Willem C. Staring, aquarel

1958 
Onderscheidingen 
- kleine 18-karaats gouden medaille trouwe dienst, 27 mm, met letter "J", Ned. Leger
- grote 18-karaats gouden medaille trouwe dienst, 37 mm, Ned. Ind. Lege
- kleine gouden medaille trouwe dienst, 27 mm, Ned. Ind. Leger
- grote, bronzen medaille trouwe dienst, 37 mm, Ned. Ind. Leger
- ovale 18-karaats gouden medaille, 32 x 24 mm, 's Rijks Inrichtingen
Vakliteratuur, 19e eeuw 
- W.B.E., Paravicine di Capelli, Exercitie van het kort canon à  3 pond. Exercitie van het kort canon à 6 pond. Exercitie van het kort canon à 12 pond. Exercitie van den houtwitzer à 24 pond ijzer, z.pl., z.j. [1803-1805]
- Frederik II en C.A. Geisweit van der Netten, Onderrigt voor de ligte troepen en de officieren welke op de voorposten dienen 1808, ‘s-Gravenhage 1808
- P.C. Hooft, Nederlandschen historiën, 4 (van de 8) dln, Amsterdam 1820
- W.M. von Schmidt, Mijne krijgsgevangenschap in Frankrijk gedurende de jaren der omwenteling, onder het schrikbewind van Robespierre 1828, Haarlem 1828
- J.B.H. Moubis, De bewegingsorganen van het paard, Amersfoort 1894
Reglementen, voorschriften, 19e eeuw 
- Reglement op de inwendige dienst, de policie en krijgstucht der kavallerij van het Koningkrijk der Nederlanden 1831
Voorschrift betreffende het afrigten van de paarden der kavallerie 1869
- Voorschrift betreffende het africhten van de paarden der cavalerie 1878

Vakliteratuur, 20e eeuw 
- J. Puraye, Mémoires du général comte Francois Dumonceau 1790-1811, Bruxelles 1958
- J.L. Stalins, Ordre Impérial de la Réunion, Paris 1958
Picturalia 
- twee ingelijste bronsreliëfs voorstellende Napoleon spreekt zijn troepen toe voor de Slag bij de Pyramiden in Egypte 1798 (naar schilderij van A. J. Baron Gros) en Episode uit de Slag bij Jena 1806(naar schilderij van Horace Vernet), door F. Lavastre 1853
- olieverfschilderij, in vergulde lijst, voorstellende een ruitergevecht uit de Frans-Duitse Oorlog 1870. door J. Hoynck van Papendrecht
- olieverfschilderij, in vergulde lijst, voorstellende een ruitergevecht uit de Frans-Duitse Oorlog 1870, door W. Beauquesne 1910
- twee ingelijste handgekleurde litho’s, voorstellende De Overwinning voor Hasselt en De Overwinning voor Leuven, door J. Jelgerhuis Rz. en H. W. Hoogkamer
- vijf uniformplaten met tekst door L. Rousselot, uit de serie L'Armee Française
- twee grote foto's van vaandelwachten van garderegimenten

1959 
Wapens 
- vuursteenjachtgeweer, gesigneerd Lazarino Cominazzo (Brescia), 17e eeuw
- driedelig vuursteenjachtgeweer, gesigneerd Penterman (Utrecht), 18e eeuw
- koppel vuursteenpistolen met springbajonet, eind 18e eeuw
Picturalia 
- portretminiatuur op ivoren snuifdoosje, voorstellende een portret van een officier van de Garde du Corps van Lodewijk Napoleon, geschilderd door J. Hari 1810
- portret van een onbekende artillerie officier, geschilderd door H.J.B. Jolly, 1841
 - drie albums met uniformvoorstellingen in waterverf, 1750-1800, afkomstig uit de bibliotheek van mr. F.C. Koch
Divers 
- lakstempel van het 21ste Bataillon Bataafsche Infanterie (met afdruk)

1960-1962 geen vermeldingen
  
1963 
- een opgezet paard, van zwaar slag
- drie handschriften met tekeningen en gravures van uniformvoorstellingen door Robert Macalester Laloup en andere (anonieme), 1780-1789
 
1964-1975 geen vermeldingen

1976 
- Ford carrier Universal No3 MkII ‘Brencarrier’ 
- Halftrack M3

1977 
Voertuigen 
- motorrijwiel BSA 500 cc solo, 1939
- Chevrolet C60L 3 tonner
- MB-type jeep uit Tweede Wereldoorlog
Picturalia 
- een album met een verzameling militaire ansichtkaarten
- een luxe exemplaar (no. 59) van het boek Wapenfeiten van het Nederlandsch-Indisch Leger door G.L. Kepper, geïllustreerd door J.P. de Veer
- schilderij Pruisische huzaar te paard, circa 1895, door J. Hoynck van Papendrecht

1978   
- schilderij Rustende cavaleristen in grijs, 1920, door J. Hoynck van Papendrecht
- collectie schetsen en tekeningen van J. Hoynck van Papendrecht

1979   
- schilderij Kaartbespreking in een kazerne-interieur, circa 1895, door J.G. Heyberg
- tekening Hoofdofficier der veldartillerie in veldtenue model 1892, 1900-1950 door A.M. Luyt
- Nederlandse mijterplaat van een grenadiersmijter vermoedelijk van een van de regimenten Oranje-Nassau, 1750-1760

1980   
- Jeep Ford GPW
- schilderij In stelling gebracht en afvuur van vestingartilleriegeschut, circa 1905 door H.M. Krabbé
- enkele antieke meubelen, chaise longue en boekenkast

1981 
- schilderij Lansiers van het Regiment No. 10 op patrouille, 1888,  door J. Hoynck van Papendrecht
- PRTL (Pantser Rups Tegen Luchtdoelen), proefexemplaar van het 35 mm Oerlikon luchtdoelgeschut

1982 
- schilderij Jager van het 1e Bataljon Jagers, 1838, door P. Bliek

1983 
- Bourgondische stormhoed, 17e-eeuwse
- vijf aquarellen van uniformvoorstellingen door J.W. Van Oorschot
- schilderij Kolonel J.B. Cleerens, commandant Korps Jagers van Cleerens, circa 1833, door onbekende schilder
- groot aantal 19e en 20ste-eeuwse uniformen en uitrustingsstukken 
- Stockvischorder-dossier (correspondentie, voorstudies en oorspronkelijke tekeningen van de uitgave L. Mulder en W.C. Staring, De stokvischorders etc., Haarlem 1893

1984-1985 geen vermeldingen
 
1986 
- schilderij Veldartillerie bij schietoefening op de heide, circa 1890, door J. Hoynck van Papendrecht

1987-1994 geen vermeldingen 

1995 
- 5 acrylschilderijen en 56 tekeningen met betrekking op de Nederlandse militairen in kader vredesmissie in voormalig Joeslavië, door de in 1994 door het Legermuseum uitgezonden kunstenares Annie Goddijn

1996-1997 geen vermeldingen

1998 
- sabel met inscriptie op de kling
- mijter, vermoedelijk van een grenadierofficier van een Zwitsers regiment in Staatse dienst, 1730-1740
- schilderij De 11e Luchtmobiele brigade, 1998, door J.N.J. Caspers  
- schilderij Parade vrijwillige burgerwacht te Breda in 1920, 1924, door J. Hoynck van Papendrecht
- aquarel Tweede Regiment Lansiers, door W.C. Staring

1999 
- schilderij Onbekende Nederlandse veldartillerist, circa 1939, door Sam Poole
- schilderij P.C. Hoynck van Papendrecht in ritmeesterstenue Garde du Corps van Lodewijk Napoleon, 1925, door J. Hoynck van Papendrecht

2000 geen vermelding
  
2001 
- aquarel Artilleriekamp in de duinen, 1862, door Charles Rochussen

2002 
- Franse sjako model 1810 met sjakoplaat van het 124e regiment infanterie van linie

2003 
- twee schilderijen Rijdende artillerie op manoeuvre en Galopperende artillerie op manoeuvre, 1882-1885, door G.H. Breitner.

2004 
- Kondeferatka van het deuxième regiment Cheveau-Légers Lanciers de la Garde Imperiale, Frankrijk 1811-1815

2005 
- Renault tankhelm Helm, gedragen door KL chauffeur G.F.J. Haaze,1928-1940
- sabel, schede, koppel en draagstel, eind 18e eeuw
- aquarel Bloemenkopende infanterist, 1816, door J.A. Langendijk

2006
- Drie uniformstukken uit de periode 1830-1839 (uniformrok van de mobiele schutterij, gedragen door A. Brans; overjas van een officier van de mobiele schutterij van Amsterdam; mouwvest van een manschap van de jagers)
 
2007 
- honderden herinneringsborden van keramiek uit de collectie Heijhoff, 19e en 20e eeuw
- penningen en prijsmedailles uit de collectie Heijhoff, 19e en 20e eeuw
  
2008 
De Blauwe Huzaar, door G.H. Breitner, omstreeks 1885-1895

2009
- Nekaf-jeep, gebruikt in Libanon (€ 7.000)
In 2010 hiervan € 2.450 terug ontvangen/ aankoopprijs lager.

2010
- Realiseren boek J.P. Puype; Blanke Wapens (€ 22.000)

2011
- Zie 2010 + extra schenking van een gewondenembleem uit 1801 (€ 623,00)

2012
- Lontslotmusket + furket uit het Tuighuis te Emden (€ 7.500 )
Schilderij van het Armamentaria (vanwege sluiting museum) (€ 5.000 )

2013
- Franse Dragonderhelm ca. 1806 (€ 43.620) 
Fordson Artillerietrekker. Restauratie Schilderij Andernach P.Snayers ( 1592-1666 )

2014
- Standaard 1ste Reg. Huzaren Koninkrijk Holland (1807)

2017
- Schilderij J.C. Braams

2019
- Revolver van E. van Brucken Fock

Deel deze pagina